Byt språk EN

Kährs engagemang för att rädda den fridlysta ekoxen

Jordens ekosystem behöver en mängd olika naturtyper, arter och en stor genetisk variation inom arterna för att fungera. En levande skog och en mångfald inom skogens biologi är särskilt viktig då det är livsmiljön för en stor mängd arter. Det råder idag brist på döda träd och ved i stora delar av landet vilket är problematiskt och hotar existensen av ett flertal skogslevande arter som använder denna värdefulla miljö av döda träd som boplats och för att söka skydd. 

En art som lider till följd av en förändrad livsmiljö är ekoxen, som är Europas största skalbagge. Ekoxen fortplantar sig genom att lägga ägg i marken vid gamla stockar eller stubbar av döda ekar. Förekomsten av ekoxe har drastiskt minskat under senaste årtionden och den är klassificerad som fridlyst då den är sällsynt i hela Sverige förutom i vissa delar av Blekinge och Kalmar län. Ekoxen är även upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv som listar arter och naturtyper av intresse för att säkra den biologiska mångfalden inom EU:s medlemsländer. Larven, som uteslutande lever av död ekved tillbringar upp till sju år i en sådan omgivning där den långsamt utvecklas.  

Den kritiska situationen för ekoxen och andra hotade arter är bristen på gamla, döende eller döda ekar - värdefulla miljöer som främjar dess fortplantning och artöverlevnad. Det är därför viktigt att det finns gamla ihåliga ekstockar som ligger kvar i skogen och som sakta bryts ned av naturen. Kährs uppmanar sina leverantörer av ektimmer att vara uppmärksamma vid avverkningen så att vuxna träd utan ekonomiskt värde men med stort naturvärde lämnas kvar och naturen får ha sin gång. Gamla ”hagekar” som fått växa fritt och utvecklat en stor utbredd krona är inte av intresse för golvtillverkning men har ett enormt värde för den biologiska mångfalden. 
 

"Ekoxehotell" av rötad ek ska locka ekoxen

Sedan flera år deltar Kährs i Kalmar Länsstyrelses projekt för ekoxens fortlevnad, som bland annat innefattar försök att bygga upp faunadepåer av ekstockar som ekoxarna kan använda som boplats för att föröka sig. Hittills har Kährs bidragit med timmer till 25 boplatser runt om i regionen. Depåerna av trä, ”ekoxehotellen”, består av rötskadade ekstockar som förhoppningsvis ska locka ekoxar att lägga sina ägg eftersom larverna från äggen uteslutande lever av död ekved.  

”Vi får ibland in ekstockar som vi av olika anledningar inte kan använda i golvproduktionen, t.ex. på grund av röta, och den bästa användningen är att låta dom göra nytta för skogens ekosystem. Kährs har levererat ekstockar till de angivna boplatserna runt om i länet och vi har själva iordningställt nio faunadepåer på fabriksområdet i Nybro,” säger Bruce Uhler, Sustainability Manager, Kährs Group.  

Faunadepå

Det är oklart om det finns ägg och larver i boplatserna men några upphittade döda ekoxehonor bevisar att platserna åtminstone har besökts av den stora skalbaggen. Dessutom vet vi att hundratals andra insekter uppskattar miljön och gynnas av tillgången på död ved.  

Genom FN har världens länder enats om att det behövs en strategi för att minska den direkta påverkan och förbättra situationen för biologisk mångfald och öka nyttan för ekosystemtjänster för alla. Hållbarhets- och miljöfrågor är centrala för Kährs och engagemanget för ekosystemets- och ekoxens fortlevnad är i linje med ett av de utvalda målen inom FN:s agenda 2030, 15) Ekosystem och biologisk mångfald. Inom området vill Kährs bidra i arbetet med att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, bland annat genom att bruka skogar hållbart och att hejda förlusten av biologisk mångfald.