Byt språk EN

Prospekt avseende upptagande till handel av seniora hållbarhetslänkande obligationer

 

Kährs BondCo AB (publ) - Prospekt

 

Pressmeddelande - Malmö 28 juli 2022 kl.15.00

Kährs BondCo AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Kährs BondCo AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 7 december 2021 ett seniort säkerställt obligationslån om 1 450 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 2 500 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,00 procent per år och har slutförfall den 7 december 2026.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.kahrsgroup.com/sv) webbplatser.

Denna information är sådan information som Kährs BondCo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juli 2022 kl. 15.00.
 

För ytterligare information, var god kontakta:

Johan Magnusson, vd och koncernchef, Kährs
+46 70 540 13 96, johan.magnusson@kahrs.com

Andreas Larsson, CFO, Kährs
+46 70 242 03 65, andreas.larsson@kahrs.com