2019-08-27 - Kährs Group

Svanen-märkning ett effektivt stöd i Kährs hållbarhetsarbete

Kährs, en ledande tillverkare och distributör av golv, har under 2019 erhållit förnyat licensgodkännande från Svanen vilket innebär att över 180 trägolvsprodukter är miljömärkta. 

ver 180 Svanenmrkta trgolv frn Khrs

För att få miljömärkningen ställs bland annat krav om innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering.

Svanens miljömärkningskriterier bygger på ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall – och Svanen-märket finns bara på de miljömässigt bästa produkterna på marknaden. Detta ställer höga miljö-, hälso-, kvalitets- och funktionskrav – krav som också höjs kontinuerligt och där samtliga märkta produkter och tjänster är tredjepartskontrollerade. Svanen-märkningen har dessutom en direkt koppling till det globala målet om hållbar produktion och konsumtion (mål nummer 12 i agenda 2030), vilket är ett av målen som Kährs har valt att fokusera mot i sin verksamhet.

”De första Kährsgolven licensierades redan under 2013 och i linje med Kährs hållbarhetsprogram har vi idag lyckats få över 180 av våra trägolv Svanenmärkta. Genom att ställa ökade krav på våra produkter, på råvarorna och vår produktionsprocess, fungerar Svanen-märkningen som ett bra stöd i Kährs arbete att utveckla mer hållbara produkter till marknaden”, säger Bruce Uhler, Sustainability Manager, Kährs Group.

”Under 30 år har Svanen påverkat branscher och företag att ställa om till en mer hållbar produktion och därmed bidra till en mer hållbar utveckling, vilket idag är viktigare än någonsin så att klimatförändringarna kan begränsas i tid. Det är fantastiskt att se hur olika branscher anstränger sig för att för att nå globala miljö- och klimatmål, vare sig det gäller hållbart producerade golv som i det här fallet, klimatsmart sparande eller gröna butikskedjor. Tillsammans driver vi marknaden i en hållbar riktning”, säger Lukas Sjölén, affärsområdeschef på Miljömärkning Sverige.

Tidigare i år mottog Kährs försäljningschef i Norge, Sverre Severinsen, Svanenmärkets hederspris för sitt miljöengagemang och sitt arbete för att få Kährs parkettgolv Svanenmärkta. Ett arbete som grundas i en övertygelse om att trä som råvara ska präglas av hållbarhet och att resurserna ska brukas på ett klokt och effektivt sätt.

  

För mer information, kontakta:
Helén Johansson, Corporate Communication, Kährs Group
Tel: +46 70 364 60 30

Lukas Sjölén, Affärsområdeschef Energi, Elektronik, Textil-& träbaserade produkter m.m., Miljömärkning Sverige
Tel: +46 (0)8 55 55 24 53
lukas.sjolen@svanen.se 
 

Om Svanen
Regeringen har gett Miljömärkning Sverige AB det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-Blomman (EU Ecolabel) i Sverige.

Miljömärkning Sverige ska vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna och bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga "väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion".

1998 bildades bolaget SIS Miljömärkning AB, numera Miljömärkning Sverige AB. Bolaget ägs till 100 procent av staten. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag.


Om Kährs Group

Kährs Group är en ledande tillverkare och distributör av golv med ambitionen att göras kundernas golvupplevelser till något utöver det förväntade. Kährs innovationer har format branschen genom historien och företaget erbjuder golvlösningar för alla rum, miljöer och behov. Kährs levererar hållbara golvlösningar till över 70 länder och är marknadsledande inom trägolv i Sverige, Finland och Ryssland, samt har stark position på andra huvudmarknader som Norge, Storbritannien och Tyskland. Koncernen har cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning på över 3 miljarder SEK. www.kahrsgroup.com 

Pressmeddelandet som pdf