2016-11-11 - Kährs Group

Kährs Group: Delårsrapport januari-september 2016

Fortsatt stark lönsamhetstillväxt under det tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet, juli-september 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 708 miljoner kronor (689), motsvarande en ökning med 3 procent jämfört med samma period föregående år
  • Tredje kvartalet visade på en fortsatt god tillväxt i segmenten Nordics och Europe medan segmenten Other Markets och Resilient Global var något svagare. Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent då valutapåverkan (netto) uppgick till -9 miljoner kronor
  • Rörelseresultatet före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) uppgick till 81 miljoner kronor (78), motsvarande en rörelsemarginal på 11,4 procent (11,3)
  • Rörelseresultatet före engångsposter (justerad EBIT) ökade med 7 procent under det tredje kvartalet och uppgick till 59 miljoner kronor (55), motsvarande 8,3 procent (8,0)
  • Koncernens resultat för kvartalet uppgick till 21 miljoner kronor (-15) och påverkades framförallt av ett ökat rörelseresultat och lägre finansieringskostnader jämfört med föregående år.
     

Koncernchef Christer Persson kommenterar:
”Kährs Group fortsatte att utvecklas stabilt även under det tredje kvartalet, med försäljnings- och lönsamhetstillväxt på 3 respektive 7 procent. Flertalet av våra huvudmarknader, som Sverige, Norge, USA och andra större marknader i Europa visade en god utveckling och balanserade väl de marknader som för närvarande har en mindre gynnsam marknadssituation. Koncernens produktstrategi fungerar väl och vår bedömning är att vi vinner marknadsandelar på flera av våra huvudmarknader.

Implementeringen av vår nya affärsplan pågår och initiativ som avser digitalisering är högt prioriterade. Omställningen, som görs i enlighet med vår beslutade digitaliseringsstrategi, fortlöper som planerat och innebär stora möjligheter att förstärka relationen med våra kunder och slutkonsumenter.”
  

För mer information:
Christer Persson, vd och koncernchef, tel: +46 70 271 20 14
Helén Johansson, Corporate Communication, tel: +46 70 364 60 30
  

Om Kährs Holding AB (publ)
Kährs Holding AB (publ) är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken som Kährs, Karelia och Upofloor i portföljen. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs Group arbetar målmedvetet med att förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 600 personer och har en årlig omsättning på cirka 300 miljoner euro. www.kahrsgroup.com

Kährs Holding AB (publ) - Delårsrapport kvartal 3, 2016